Česky Anglicky Rusky Vietnamsky

Centrum podpory cizinců

Centrum podpory cizinců je in­for­mač­ní a po­ra­den­ské stře­dis­ko pro pod­po­ru in­teg­ra­ce ci­zin­ců. Cen­trum za­lo­ži­lo ob­čan­ské sdru­že­ní Žeb­řík, z.s. ja­ko svou or­ga­ni­zač­ní jed­not­ku bez práv­ní sub­jek­ti­vi­ty. Žebřík, z.s. je ve­řej­ně pros­pěš­ná or­ga­ni­za­ce za­lo­že­ná míst­ní­mi křes­ťa­ny s cí­lem pod­po­ro­vat in­teg­ra­ci so­ci­ál­ně vy­lou­če­ných o­sob do spo­leč­nos­ti a in­for­mo­vat o křes­ťan­ských hod­no­tách.

Centrum podpory cizinců spolupracuje s dal­ší­mi ne­zis­ko­vý­mi, stát­ní­mi a sa­mo­správ­ný­mi or­ga­ni­za­ce­mi. Činnost střediska je hrazena z dotací Pro­gra­mu švý­car­sko-čes­ké spo­lu­prá­ce, Mi­nis­ter­stva prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí, Mi­nis­ter­stva vnit­ra, Ma­gis­trá­tu měs­ta Pros­tě­jo­va, Olo­mouc­ké­ho kra­je, dá­le z da­rů A­poš­tol­ské cír­kve, z přís­pěv­ků u­ži­va­te­lů a da­rů fy­zic­kých a sou­kro­mých o­sob.

Centrum podpory cizinců - Těšíme se na vaši návštěvu.

Centrum podpory cizinců sídlí v Domě služeb na ulici Vrahovická 83 v Prostějově.
Zde se konají všechny naše pravidelné programy a akce. Vedle Pošty.

PORADNA PRO CIZINCE

Poradna pro cizince - odborné sociální poradenství, sociální služba.

Informace a odborná asistence pro cizince v otázkách pobytu v ČR, státní sociální podpory, zaměstnání, vzdělání, či rodinných problémů.

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Kurzy českého jazyka pro cizince.

Podle zájmu otevíráme pro cizince kurzy českého jazyka v různých úrovních. Žadatele o trvalý pobyt připravujeme ke zkouškám A1.

MULTIKULTURNÍ KLUB

Multikulturní klub pro rodiče s dětmi.

Aktivity Multikulturního klubu pokračují každé pondělí a čtvrtek v Mozaice, Raisova 1159, Prostějov,
více informací ZDE

Švýcarské fondy a Nadace Partnerství                                                  Norské fondy a Nadace Partnerství

Ministerstvo práce a sociálních věcí           Ministerstvo vnitra                   Město Prostějov                             Apoštolská církev                             Slovo Života                             Dobrovolnické centrum Olomouc            

Napište nám na: cpc(zavináč)zebrik-os.cz / Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 px.